Bestill "Dagbok fra Tønsbergfjordens befestninger" sammen med  "Hvorfor fly flyr", og få dem fritt tilsendt for kroner 600.-

Hæren

Linjen

De første seks årene en mann var rulleført i Hæren, var han i Linjen. Grunnloven fastslo at det bare var Linjen som kunne benyttes til krigstjeneste utenfor landet. Det vil si at dette var det eneste oppbudet kongen hadde innflytelse på, og som kunne brukes som en del av unionsforsvaret. I 1814 utgjorde Linjen 70 prosent av Hærens styrker.

Gjennom Vernepliktsloven av 1887 svekket Venstre kongens innflytelse over Hæren ved å redusere Linjen til 35-40% av den totale styrken. Dette ble gjort ved å etablere Landstormen.

Linjen skulle være på maksimalt 18.000 korporaler og menige, i tillegg kom offiserene.

 

Landvernet

Deretter ble soldaten rulleført seks år i landvernet. Landvernet ble delvis ledet av yrkesbefal og delvis av vernepliktig befal. Landvernet ble rustet opp en periode før 1905. De kunne benyttes til krigstjeneste hvor som helst i Norge, men ikke utenfor landets grenser.  

Landvernet hadde årlige bataljonsøvelser på 18 dager – forlenget til 24 dager i budsjettet for 1900 og 1901.

 

Landstormen

Til slutt ble de vernepliktige menn rulleført i Landstormen i fire år. Landstormen var som nevnt et nytt begrep i 1887, skapt for å styrke den delen av Hæren som lå utenfor Kongens fulle rådighet. Landstormen ble kun ledet av vernepliktige og forhenværende lønnet befal. De skulle brukes til lokalforsvar, men kunne også brukes til støtte for linjen og landvernet. Alle skikkede mellom 18 og 50 år som ikke var plassert andre steder ble plassert i landstormen.

 

Halvtropper og pelotonger

Mannskapene ble organisert i halvtropper, ledet av en korporal eller visekorporal. To halvtropper ble til en tropp, ledet av en korporal eller underoffiser. To tropper ble til en pelotong med en offiser som sjef, sekondløytnant (i dag fenrik) eller premierløytnant (i dag løytnant). Tre pelotonger ble til et kompani med en kaptein som sjef.

Linjebataljonen var delt inn i fire Kompanier a 12 befal og 200 mannskaper. Til sammen talte bataljonen 52 befal og 816 mannskaper. Tre bataljoner ble til et korps. Det var vanlig med en bataljon fra hvert oppbud i korpset. Det vil si at et korps bestod av en linjebataljon, en landvernsbataljon og en landstormsbataljon.

Fire korps ble til en brigade. Infanteriet var delt inn i fem brigader:

1. Akershuske Brigade

2. Akershuske Brigade

3. Christiansandske Brigade

4. Bergenhuske Brigade

5. Trondhjemske Brigade  

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT